Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Wydarzenia
  4. O nas
  5. Galeria
  6. Kontakt
  7. K S N D E

Ceramiczna
Krawiecka
Modelarska
Muzyczno-teatralna
Plastyczna
Pracy biurowej
Rehabilitacyjna
Techniczna
Tkacko-hafciarska
Życia codziennego
Księga gości
ARCHIWUM

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informujemy, że na podstawie decyzji z dnia 11 grudnia 2012 roku nr 146/2012 Ministra Administracji i Cyfryzacji została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w terminie do 14 grudnia 2013r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie: sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 200 000 złotych, celem pozyskania środków na remont obiektu Stowarzyszenia w Ełku, przeznaczonego na placówkę terapeutyczną dla osób niepełnosprawnych, poprzez pokrycie kosztu przebudowy wejścia głównego, klatki schodowej oraz dachu tj. wykonania robót ziemnych, prac rozbiórkowych, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, robót wykończeniowych.


1. Suma zebranych ofiar pieniężnych w formie sprzedaży cegiełek wartościowych wyniosła łącznie: 13380,00 zł


2. Oświadczam, że wystąpimy z nowym wnioskiem o zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej celem rozprowadzenia niesprzedanych cegiełek do wyczerpania ich zapasów w terminie do dnia 15 lutego 2014r.


3. Koszty przeprowadzenia zbiórki zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia.


4. Środki zebrane podczas zbiórki publicznej zostały zdeponowane na koncie bankowym nr 95 1060 0076 0000 3300 0061 8485, w związku z nie zebraniem wystarczającej kwoty na realizację zamierzonego celu.Podpisy:

Helena Arciszewska – Prezes
Helena Brzezińska – Skarbnik
Ks. Tadeusz Herman – Asystent Kościelny

Profesjonalizacja Wolontariatu Caritas Diecezji Ełckiej

W celu podwyższenia jakości świadczonych usług wolontariackich oraz motywowania wolontariuszy do jeszcze bardziej wytężonego działania Caritas Diecezji Ełckiej zakłada zorganizowanie szeregu działań szkoleniowych powiązanych z odbyciem praktyk wolontariackich.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 (PO FIO). Celem głównym PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Celem zadania proponowanego do realizacji przez Caritas Diecezji Ełckiej jest profesjonalizacja wolontariatu działającego na terenie diecezji(województwo warmińsko – mazurskie oraz województwo podlaskie) poprzez wyposażenie wolontariuszy w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pracy z różnymi grupami społecznymi. W jego realizacji w okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r. będą uczestniczyć dwaj partnerzy:

- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” w Ełku,

- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej

Adresatami zadania są wolontariusze, członkowie Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas (ECWC), członkowie Szkolnych Kół Caritas (SKC) działających na terenie diecezji ełckiej. Większość działań i zarządzanie projektem zaplanowano w Ełku oraz w Orzyszu. Praktyki wolontariackie odbędą się na terenie 50 miast, wsi i miasteczek na terenie których działają SKC i ECWC.

Jednym z zadań projektu jest szkolenie specjalistyczne „Asystent Osób Niepełnosprawnych Mentalnie”, gdzie Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej przy udziale WTZ Ełk zorganizuje szereg szkoleń oraz praktyk zawodowych, w ramach których wolontariusze będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku w specjalistycznych pracowniach (ceramiczna, krawiecka, modelarska, plastyczna, tkacko – hafciarska, życia codziennego, muzyczno – teatralna). Ponadto wolontariusze wraz z uczestnikami WTZ przygotują przedstawienie teatralne, które zostanie wystawione w grudniu podczas uroczystej gali wolontariatu.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dnia 28 września 2012 roku w Parku Solidarności w Ełku odbędą się Otwarte Dni Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas.


Organizatorem imprezy jest Caritas Diecezji Ełckiej we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Ełku oraz Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku. Impreza plenerowa jest organizowana w ramach projektu „Profesjonalizacja Wolontariatu Caritas Diecezji Ełckiej” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012. Celem imprezy jest promowanie idei wolontariatu wśród społeczności lokalnej. Będzie to również okazja do inauguracji wystawy „W wolontariacie siła” ukazującej pracę wolontariuszy w placówkach ełckiej Caritas. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku zorganizuje pokaz udzielania pierwszej pomocy. Ełckie Warsztaty Terapii Zajęciowej wystawią się ze swoimi pracowniami, w których będzie można obejrzeć rękodzieła wykonane dłońmi podopiecznych, jak również spróbować własnych sił we własnej twórczości. Udział podopiecznych WTZ ma bardzo ważny wydźwięk, zmianę postaw społeczności lokalnej wobec osób upośledzonych umysłowo. Integrowanie osób niepełnosprawnych z osobami w pełni sprawnymi jest pierwszym krokiem do pokonania niewidzialnej bariery lęku, niepewności, a także do przeciwdziałania społecznej izolacji na rzecz akceptacji i wzajemnego szacunku.Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
OGŁOSZENIE Caritas Diecezji Ełckiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym?

Chcesz być aktywny zawodowo?

Chcesz znaleźć pracę?

Zapraszamy do udziału w projekcie:

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Warunki uczestnictwa w projekcie:

Uczestnik projektu musi spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:

• być w wieku od 16 lat do 59 lat (w przypadku kobiet), od 16 do 64 lat (w przypadku mężczyzn)
• być osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną, niepracującą
• mieć orzeczenie o niepełnosprawności: stopień niepełnosprawności : znaczny (I grupa) lub umiarkowany
•rodzaj niepełnosprawności: ruchowa lub sprzężona z ruchową

BEZPŁATNIE OFERUJEMY:

• staże (finansowane w ramach projektu)
• indywidualne szkolenia zawodowe
• warsztaty aktywizacji zawodowej
• pomoc w znalezieniu zatrudnienia
• zajęcia praktyczne u pracodawcy
• szkolenia podnoszące kwalifikacje, min. kursem obsługi komputera
• transport i opiekę asystentów osób niepełnosprawnych
• konsultacje z prawnikiem i innymi specjalistami
• pomoc psychologa i doradcy zawodowego
• zakup sprzętu
• opłatę czesnego, kursów przygotowawczych do egzaminów, opłaty egzaminacyjne oraz zakup książek do nauki
Caritas Diecezji Ełckiej

ul. Wojska Polskiego 45

19-300 Ełk

e-mail: elk@sprawni.caritas.pl

tel. 87 610 81 83

www.praca-bezbarier.pl
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Augustów -Studzieniczna 2012Od czerwca 2012 roku Caritas Diecezji Ełckiej wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej w Ełku oraz Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku współrealizują projekt „Profesjonalizacja Wolontariatu Caritas Diecezji Ełckiej” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012. Dnia 29 sierpnia 2012 roku w ramach projektu odbyła się wycieczka do Augustowa i Studzienicznej. Jej uczestnikami byli ełccy wolontariusze – członkowie Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas, a także niepełnosprawni podopieczni oraz instruktorzy Warsztatów Terapii Zajęciowej. W tym dniu odbył się rejs statkiem żeglugi śródlądowej po wodach pojezierza oraz zwiedzanie Studzienicznej. Dzień pełen wrażeń zakończono wspólnym obiadem w jednej z augustowskich restauracji. Celem wyjazdu było ukazanie wolontariuszom codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych mentalnie oraz form opieki nad tymi osobami w naturalnym środowisku przy czynnym udziale ich instruktorów. Wolontariusze, którzy brali udział w przedsięwzięciu mogli dłuższy czas bezpośrednio przebywać z osobami niepełnosprawnymi i doświadczyć trudności z jakimi borykają się oni w życiu codziennym. Zaobserwowali oni również jak można pomóc osobie niepełnosprawnej działając obok niej, a nie zamiast niej. Ważnym dla tych młodych ludzi okazało się spostrzeżenie, iż pobudzanie aktywności takich osób zaspokaja w dużej mierze ich potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne, a ułatwienie niepełnosprawnym wykonywania czynności dnia codziennego, a tym samym stwarzanie warunków do samodzielnej rehabilitacji niezmiernie podnosi ich jakości życia. Uczestnicy szkolenia mimo tak młodego wieku wykazali bardzo dużą odpowiedzialność w działaniu. Wczuli się w sytuację osób niepełnosprawnych i spojrzeli na świat ich oczyma. Zdając sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności jaką przyjęli na siebie opiekując się osobami potrzebującymi pomocy wykazali chęć pracy jako asystenci osoby niepełnosprawnej, nie pozbywając się przy tym poczucie humoru i naturalności.Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw ObywatelskichPRZEKAŻ
NAM


KRS:
0000219284

Dane KRS: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI EŁCKIEJ